Những ngày trong tháng tốt cho cưới hỏi và giao dịch

Tháng Ngày tốt Tháng Ngày tốt Tháng Giêng và Bảy Ngày Mùi Tháng Tư và Mười Các ngày Sửu Tháng Hai và Tám Ngày Dậu Tháng Năm và Một Các ngày Mão Tháng Ba và Chín Ngày Hợi Tháng Sáu và Chạp Các ngày Tị
Tháng Ngày tốt Tháng Ngày tốt Tháng Giêng và Bảy Ngày Mùi Tháng Tư và Mười Các ngày Sửu Tháng Hai và Tám Ngày Dậu Tháng Năm và Một Các ngày Mão Tháng Ba và Chín Ngày Hợi Tháng Sáu và Chạp Các ngày Tị

news_s4821

Tháng

Ngày tốt

Tháng

Ngày tốt

Tháng Giêng và Bảy

Ngày Mùi

Tháng Tư và Mười

Các ngày Sửu

Tháng Hai và Tám

Ngày Dậu

Tháng Năm và Một

Các ngày Mão

Tháng Ba và Chín

Ngày Hợi

Tháng Sáu và Chạp

Các ngày Tị


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn