Tháng có các ngày “sát công” tốt cho việc xây nhà

Tháng Các ngày tốt Giêng Tư Bảy Mười Đinh Mão - Quý Mão Ất Dậu - Tân Dậu Nhâm Tý - Giáp Tý Hai Năm Tám Mười môt Bính Dần - Nhâm Dần Giáp Thân - Canh Thân Ất Hợi - Tân Hợi - Quý Tị Ba Sáu Chín Mười hai Kỷ Sửu - Tân Sửu Giáp Tuất - Canh Tuất Quý Mùi -
Tháng Các ngày tốt Giêng Tư Bảy Mười Đinh Mão - Quý Mão Ất Dậu - Tân Dậu Nhâm Tý - Giáp Tý Hai Năm Tám Mười môt Bính Dần - Nhâm Dần Giáp Thân - Canh Thân Ất Hợi - Tân Hợi - Quý Tị Ba Sáu Chín Mười hai Kỷ Sửu - Tân Sửu Giáp Tuất - Canh Tuất Quý Mùi -

file.362691

Tháng

Các ngày tốt

Giêng

Bảy

Mười

Đinh Mão – Quý Mão

Ất Dậu – Tân Dậu

Nhâm Tý – Giáp Tý

Hai

Năm

Tám

Mười môt

Bính Dần – Nhâm Dần

Giáp Thân – Canh Thân

Ất Hợi – Tân Hợi – Quý Tị

Ba

Sáu

Chín

Mười hai

Kỷ Sửu – Tân Sửu

Giáp Tuất – Canh Tuất

Quý Mùi – Nhâm Thìn


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn