Dự Đoán về Thời Tiết

Lập quẻ hôm nay, dự đoán cho những ngày sau: Lấy ngày giờ lúc lập quẻ để lập quẻ. Xong lấy ngày cần xem để đối chiếu từng hào Lập quẻ đúng ngày giờ cần xem: lấy ngày giờ cần xem để lập quẻ. Xong xét từng hào. Lập quẻ cho cả ngày thì lấy giờ tý của ngày đó
Dự Đoán về Thời Tiết
Lập quẻ hôm nay, dự đoán cho những ngày sau: Lấy ngày giờ lúc lập quẻ để lập quẻ. Xong lấy ngày cần xem để đối chiếu từng hào Lập quẻ đúng ngày giờ cần xem: lấy ngày giờ cần xem để lập quẻ. Xong xét từng hào. Lập quẻ cho cả ngày thì lấy giờ tý của ngày đó
Dự Đoán về Thời Tiết


11- DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT
   
11.1 Quy ước -         Lập quẻ hôm nay, dự đoán cho những ngày sau: Lấy ngày giờ lúc lập quẻ để lập quẻ. Xong lấy ngày cần xem để đối chiếu từng hào. -         Lập quẻ đúng ngày giờ cần xem: lấy ngày giờ cần xem để lập quẻ. Xong xét từng hào. -         Lập quẻ cho cả ngày thì lấy giờ tý của ngày đó.     Bát quái với thời tiết -         Quái càn chủ về trời nắng -         Quái đoài chủ về mưa -         Quái ly chủ về trời nắng to -         Quái chấn chủ về sấm chớp -         Quái tốn chủ về gió -         Quái khảm chủ về mưa to, ẩm ướt -         Quái cấn chủ về mây mù, khí núi -         Quái khôn chủ về trời u ám     Lục thânn với thời tiết -         Hào phụ chủ về mưa -         Tài chủ về nắng to -         Tử chủ về nắng nhỏ hơn -         Huynh chủ về gió (gặp quẻ tốn lại có huynh động thì gió to) -         Quan chủ về sấm chớp.     11.2. Các tiêu chí để dự đoán   Hào phụ mẫu chủ về mưa: -         Phụ động thì mưa, tĩnh thì nắng, phụ khắc tử thì mưa ( vì tử chủ về nắng). -         Phụ lâm không vong thì xuất không sẽ mưa. -         Phụ + quan tĩnh mà gặp không vong, lúc nhật kiến xung thì có mưa. -         Phụ động lại có nhật nguyệt, hào động sinh thì mưa rất to. -         Phụ hóa huynh thì mưa phi thường. -         Phụ suy, quan vượng động thì mưa nhỏ hoặc mây mù. -         Phụ gặp không vong có nhật xung thì mất không vong. Đến ngày nhật trực thì có mưa. -         Gặp tam hợp phụ cục thì có mưa. -         Phụ hưu tù không động thì không mưa -         Phụ hóa thoái thì mưa một chốc lại tạnh -         Phụ nhập mộ hoặc động hóa mộ thì nắng -         Phụ tĩnh mà không có phù trợ thì nắng hạn -         Phụ bị tài khắc thì không mưa.     Hào tử chủ về nắng: -         Tử vượng thì trời nắng trong, suy thì ảm đạm, mộ tuyệt thì âm u -         Tử trì T động: nắng không có mây. -         Tử tĩnh lâm không vong thì không nắng. nếu nhật xung thì mất không vong nên nắng. -         Tử lâm Ư dộng thì trời không có gợn mây -         Gặp tam hợp tử cục thì nắng -         Tử hưu tù, tuần không, phục ngâm thì trời râm -         Tử + huynh đều động: trời sấm rền và sáng đỏ.     Hào tài chủ về nắng -         Tài động khắc phụ, sinh tử là chủ về nắng, tài động lại có hào động khắc nhật, nguyệt sinh thì trời hanh khô. -         Gặp tam hợp tài cục là trời có mây nhưng không mưa. -         Tài vượng động biến vào cung càn, lại gặp hào động, nhật nguyệt phù giúp thì đại hạn -         Tài hóa quan: nắng không lâu hoặc trời râm mát -         Tài hóa thoái: nắng không lâu -         Tài và tử động thì khi tài nhập mộ hoặc tử tuyệt sẽ có mưa.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn