Tam Tài

“Vũ trụ âm dương là sự thống nhất trong Không gian, Thời gian & Ngũhành”
Tam Tài
“Vũ trụ âm dương là sự thống nhất trong Không gian, Thời gian & Ngũhành”
Tam Tài

- Không gian mà vật chất của vũ trụ âm dương hiện hữu là ĐỊA.

- Thời gian mà vật chất của vũ trụ âm dương tồn tại là THIÊN.

- Khả năng mà vật chất của vũ trụ âm dương thể hiện ở 5 vị trí Ngũ hành ­là NHÂN.

Ví dụ:

·         Cha mẹ tôi hiện hữu trong không gian của ngũ hành trên.

·         Cha mẹ tôi vận động trong thời gian của Ngũ hành trên.

·         Cha mẹ tôi thể hiện khả năng ở vị trí Thuỷ trong quan hệ:  Tôi (ví trí Mộc) Quan Hệ Xã Hội (Vị trí Kim) Vợ Tôi (Vị trí Hoả) Quan Hệ Thân Tộc (Vị trí Thổ).


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn