Những ngày giải trừ sao xấu trong năm tuổi

Tháng Ngày tốt Tháng Ngày tốt Tháng Giêng và Hai Ngày Thân Tháng Bảy và Tám Các ngày Dần Tháng Ba và Tư Ngày Tuất Tháng Tám và Mười Các ngày Thìn Tháng Năm và Sáu Ngày Tý Tháng Một và Chạp Các ngày Ngọ
Tháng Ngày tốt Tháng Ngày tốt Tháng Giêng và Hai Ngày Thân Tháng Bảy và Tám Các ngày Dần Tháng Ba và Tư Ngày Tuất Tháng Tám và Mười Các ngày Thìn Tháng Năm và Sáu Ngày Tý Tháng Một và Chạp Các ngày Ngọ

484e898f28629a2783bca42fd8602e13

Tháng

Ngày tốt

Tháng

Ngày tốt

Tháng Giêng và Hai

Ngày Thân

Tháng Bảy và Tám

Các ngày Dần

Tháng Ba và Tư

Ngày Tuất

Tháng Tám và Mười

Các ngày Thìn

Tháng Năm và Sáu

Ngày Tý

Tháng Một và Chạp

Các ngày Ngọ


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn