Khổng Minh Thần Toán: Quẻ 1 - Quẻ 30

QUẺ -001

                  Thiên-môn nhứt thụ bảng. 

                   Dự định đoạt tiêu nhân.      

                   Mã tê phương thảo địa.

                   Thu cao thính lộc minh

天 門 一 樹 榜

預 定 奪 標 人

馬 嘶 芳 草 地

鹿

 

Dịch nghĩa:       

Cửa Trời ngôi vị sẵn.    Ai kẻ đoạt công đầu.

Cỏ thơm vang ngựa hí. Thu mát vẳng hươu kêu

Chú giải:

Mỗi người đều có số định trong Thiên thơ, là quyển sách Trời. Lập được công danh và hưởng được phú quí đều chính do mình tự tạo rồi được Trời giúp sức. Tức nhiên tu thì thành. Như mùa thu mát-mẻ, cảnh vật xinh tươi hoà hợp trong cái không khí trong lành. Chính mùa thu làm xúc động hồn thơ: “Ai nghe chăng mùa Thu ? Lá thu rơi xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô”. Thiên môn ngày nay thấy được là cửa Đạo Cao-Đài sẵn-sàng đón rước nguyên nhân trở về nguồn cội Đạo. Hãy rán bước lên nhanh kẻo trễ kỳ Long-Hoa Đại hội..

Thiên môn mở rộng nguyên nhân đến,

Đài nội tuyển thăng Thánh đức lên.

Thừa  thế chuyển nguy an Thánh địa,

Mạng  trời đâu để quỉ hành quyền.

&

QUẺ-002:      

    Địa hữu Thần. Thậm uy-linh    

Hưng bang  phụ quốc. Tôn Chúa tý dân.

          地 有 神 。 甚 威 靈

          興 邦 輔 國 。尊 主 庇 民

Dịch nghĩa:              Đất có Thần.  Lắm oai-linh.

Phò quốc hưng bang. Giúp dân tôn Chúa.

Chú giải: Đất thì có Thần giữ, Thần đất rất oai linh. Các vị Thần có nhiệm-vụ lo cho đời sống của nhân dân trong địa phương, như mưa thuận gió hòa. Người sống cũng phải biết kính trọng sự oai linh đó. Thần đất cũng như chánh quyền trông coi một địa phương vậy. Người sống trong đời biết làm tròn nghĩa vụ một công dân tốt, thì về tâm linh cũng biết hướng thượng và hướng thiện. Biết kính trọng Thần linh thì muôn việc đều lợi. Không phải lo-lắng gì. Đó là biết kỉnh Trời vậy. Có câu “Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời”.

Đây là Thần Hoàng Mỹ Lộc cho biết: “Từ thuở Ta vưng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc nghiệp, thạnh vượng mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh nơi phần trách nhiệm. Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là quí trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng ? Bởi thế nên Ngọc Ðế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt chúng sanh, đương linh đinh nơi biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế nào cũng chơi vơi mé biển”.

&

QUẺ 003:

Trường an hoa.  Bất khả cập

Xuân phong trung.  Mã đề tật

Cấp tảo gia tiên. Sậu nhiên sinh sắc.

長 安 花  。不 可 及

春 風 中  。馬 蹄 疾

  急 早 加 鞭 。驟 然 生 色

Dịch nghĩa:     

Tuyệt sắc hoa Trường-An

                            Gió xuân vó ngựa dồn

      Vung roi giục đến sớm

      Hương sắc nở huy-hoàng.

Chú giải: Trường-An là nơi Kinh đô ngày xưa, các thí sinh đến đây để ứng thí. Mọi người đều đem hết tài năng mong chiếm được khoa đầu. Sự hăm hở trong lòng ai ai cũng một niềm mơ ước được bảng hổ đề danh mới toại kỳ đắc ý. Người chiếm được quẻ này mọi việc đều mãn nguyện. Nhưng phải hết dạ tín thành và có đức kiên-nhẫn mới được. Trời luôn chiều lòng người nhưng với những kẻ biết làm điều thiện gọi là “Thiên tùng nhơn nguyện”. Thí sinh đến thi nơi Trường-An cũng như người Nhập môn vào cửa Đại-Đạo, hay là có sẵn trong lòng với một Đức tin lớn. Tuy mới nhập môn làm Môn đệ của Đức Thượng Đế nhưng cũng được dự Hội Long Hoa, đó là điều mà tất cả chơn linh trong càn khôn vũ trụ đều mơ ước, nhưng phải đúng vào thời Tam Kỳ Phổ Độ mới được hưởng ân Thiên. 

&

.QUẺ 004:

Xuân hoa kiều mỵ

 Bất cấm vũ đả phong phiêu

 Thu cúc u phương.

 Phản nại sương lăng vũ ngạo.

春 花 嬌 媚。不 禁 雨 打 風 飄

  秋 菊 幽 芳。反 耐 霜 凌 雨 傲

Dịch nghĩa:

Hoa xuân yêu kiều.  Đâu ngại mưa dồn gió dập.

                 Cúc thu thơm ngát.  Nào quản sương tuyết dãi-dầu.

Chú giải:  Hoa Xuân nhiều hương sắc, dầu vậy mà không ngại trước những trận gió dồn mưa dập. Hoa Cúc thì ngự trị trong mùa Thu, nhưng cũng chẳng sợ tuyết sương làm héo úa. Người trong cảnh ngộ này cũng tự thấy mình đã đủ bản lãnh để chống đỡ trước hoàn cảnh khó khăn. Dầu thế  nào cũng đừng thối bước. Phải phấn đấu lên! Đừng tự mãn khi thành công. Đừng tự ty khi chưa toại! Phải nhớ rằng trên đầu ta luôn có Thần minh ám trợ. Hãy nghe:

Ðức CHÍ TÔN tả Xuân, năm Kỷ Tỵ (dl: 10-2-1929)

       …“Ôi! Xuân tàn rồi Xuân đến, cái Xuân của người đã rấp lụn hao mà rồi cái Xuân của trời đất nước non cũng chưa chắc là vô cùng tận. Các con nếu biết chịu khổ tâm, biết dày vò tình thế, biết chịu kém sút trong nẻo lợi đường danh, biết chịu thiệt mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy để cho kẻ vui cười, biết nhọc nhằn trong kế sinh nhai, biết giữ tâm trí cho thanh bạch, đừng nhơ bợn của chẳng nên dùng, biết động mối từ tâm, thương người hơn kể mình thì là các con được tắm gội hồn trong mà về cùng Thầy đó. Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên trì huỡn.”

&

QUẺ 005:       

  Xuân lôi Chấn.  Hạ phong Tốn.

Ngoạ long khởi. Mãnh hổ kinh.

      Phong vân hội họp. Cứu tế thương sanh.

春 雷 震 。夏 風 巽

臥 龍 起 。猛 虎 驚

                  風 雲 會 合。救 濟蒼 生

 Dịch nghĩa:  Xuân lôi Chấn động. Gió Hạ ôn-hoà.

  Rồng vàng ngủ dậy. Hùm dữ hoảng-kinh.

     Gió mây hội-họp. Cứu giúp sanh-linh.

Chú giải: Thời đã đến như sấm nổ vang trời khi mùa mưa bắt đầu. Gió nhẹ cũng đưa hơi. Sự thể được an nhàn như Rồng vàng vừa trở giấc. Cọp nanh vuốt mà cũng phải hỏang kinh. Gió thoảng mây bay là điềm vui lớn. Lòng người mở rộng để cứu giúp trong tinh thần phụng-sự cao. Đây là nói đức độ con người phải nâng cao cũng thắng được nhiều trở ngại, tức là “Đức năng thắng số”. Không ngại trước oai quyền. Đạo đức là áo giáp che thân vậy. Phải biết “Ở đời, mọi sự  đều giả, cho đến mảnh thân của chúng ta cũng không được tồn tại. Nếu ai đã mê theo đường danh bể hoạn hiện thời thì tất nhiên họ sẽ chuốc lấy sự mất ở ngày mai; chỉ những kẻ đi tìm sự mất ở đời và sớm dắt mình vào khuôn khổ vị tha, bản tâm luôn luôn sẵn sàng phụng sự cho người đời, kẻ nghèo, kẻ đau, kẻ yếu, mới được còn mảy may mà thôi.”

QUẺ 006:

Phi huyền phi dư. Phi thiển phi thâm,

Nhứt cá diệu đạo. Trước ý sưu-tầm.

         非 玄 非 輿。非 淺 非 深

        一 個 妙 道 。着 意 搜 尋

Dịch nghĩa:

Không, sắc vô thường khó biệt phân.

Cạn, sâu hai lẽ khó lường châm.

Đạo trời duy-nhứt, siêu thâm lý.

Suy gẫm cân đo, gắng chí tầm.

Chú giải: Sự có rồi không, không rồi lại có, luật vô thường của đất trời đã định. Khi cái tâm còn bận rộn khó mà thấu lý. Hãy sống cho nên Đạo. Mình phải thấy rõ chính lòng mình hơn ai hết. Hãy nghe rõ tiếng nói của lương tâm. Mỗi người đều có một vị Phật ngự trị nơi tâm. Đừng dối, đừng gian, đừng phiền não. Vui sống trong lý đạo siêu mầu. Trời cao có mắt, không phụ người hiền đâu!

“Than ôi! Trời cao minh soi xét mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo mà lại kèo nài giao kết thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó chiều theo được. Các Ðấng thiêng liêng xưa kia khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải là gương tín thành đáng noi dấu hay sao?”

&

QUẺ 007:        Quân tu ngộ.  Vật ngữ nghi.

      Hữu bình lộ.   Nhiệm khu trì.

            Tuỳ thời biến dịch.

            Kiện kiện hàm nghi.

   君 須 牾 。勿 語 嶷

   有 平 路 。任 驅馳

                隨 時 變 易 。件 件 咸

Dịch nghĩa:

Giác ngộ tự nhiên chân.

Chớ nghi lắm sự lầm.

Trước mặt con đường thẳng.

Giong ngựa cứ buông cương.

Tùy thời năng biến đổi.  

Muôn việc được vuông tròn.

Chú giải: Phải biết giác ngộ. Đó là một lý do quá rõ ràng, không nên nghi kỵ người là có lỗi lớn. Sự đặng thất tồn, vong đều có lý cớ. Người đánh mình không là điều vô cớ, tại mình làm cho người đau khổ, làm cho tổn thất. Đường đạo đức thẳng ngay sao không đi, tìm đường quanh nẻo quất mà làm gì ! Phải thích nghi cho cuộc sống, muôn việc sẽ được dễ dàng.“Làm người rõ thấu lý sâu. Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh”.

Phật Thích Ca dạy: “Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo. Ôi ! Thương thay ! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng. TA đến chẳng phải cứu một mình chư Tăng mà thôi, vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt. Chư Tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót, phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư Sơn đắc Đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành đạo Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tợ như gần biến Tả Ðạo Bàng Môn”.

QUẺ 008:

Hổ luyến cao sơn biệt hữu ky.

Chúng sinh mục hạ thượng hồ nghi.

Nhạn lai liệu lịch hoàng hoa phát.

Thử tế thanh danh đạt đế ky.

虎 戀 高 山 別 有 機

眾 生目 下 尚 狐 疑

雁 來 嘹 嚦 黃 花 發

此 際 聲 名 達 帝 幾

Dịch nghĩa:

Hổ phục non cao đợi có khi,

Chúng nhân ghé mắt dạ hồ nghi.

Tin thu cánh nhạn sang Nam đó.

Ấy cúc Hoàng hoa nở  đặng thì.

Vui mừng gặp lúc rồng mây hội .

Danh tiếng rõ phân đạt đế kỳ.

Chú giải: Con hổ luyến rừng đó là luật tự nhiên. Người khác hổ nhiều, vì có lý trí, biết uyển chuyển, tùy thời, tùy việc mà hành xử cho phải Đạo. Không nghi ngờ. Hãy thẳng ngay, lòng thư thái như hoa cúc nở vào ngày Hạ khoe hương sắc. Vui như Rồng gặp mây. Mọi việc hanh thông đang chờ đón. Nhưng đừng quá vui khi được việc, đừng âu sầu khi việc chưa đến.“Vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc vui buồn thấm vào chân tánh” Đó là ý chí của một người đạo hạnh luôn giữ lòng thư thái.

           Ngày nay Đấng Thượng Đế đến “Ngài đến bồng nhơn-loại vào tay ru rằng: Khối đau khổ tâm-hồn của các con là tại các con đào-tạo chớ không phải của Thầy! Khổ là do quả kiếp mỗi đứa dục khổ cho nhau. Muốn giải khổ không gì khác hơn là: Đập đổ các đẳng cấp tâm-hồn. Thống nhất nhơn-loại. Nhìn nhau là anh em máu thịt, cùng một căn-bổn cội nguồn hầu chia vui sớt nhọc, biết tôn ti nhau; kẻ trên không áp-chế người dưới, trí không hiếp ngu, hèn sang không biệt, mực thước tâm-hồn nhơn-loại phải đồng phẩm-giá, đồng quyền-năng.”

&

QUẺ 009:

Quí khách tương phùng cánh khả kỳ.

Đình tiền khô mộc phụng lai nghi.

Hảo tương đoản sự cầu trường sự.

Hưu thính bàng nhân thuyết thi-phi.

貴 客 相 逢更 可 期

庭 前 枯 木 鳳 來

好 將 短 事 求 長

聽 旁人 說  是 非

Dịch nghĩa:  Khách quí giờ nay gặp gỡ rồi.

 Cây khô trước cửa phụng hoà vui.

 Lấy việc nhỏ nhoi cầu đại-sự .

 Chớ cậy người ngoài chuyện đúng sai .

Chú giải: Tục ngữ nói “Cây khô khó nỗi nứt chồi”. Nhưng khi Phụng đến đậu là có sự hanh thông, vì Phụng là chim linh. Cây đã bắt đầu có sinh khí nó mới đến đậu. Đừng quá bi quan vì “Vận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo”. Thành công do đôi tay và khối óc. Nhưng thời vận con người như nước ròng nước lớn, nghĩa gì! Hãy nhớ xem cuộc đời đã bắt đầu bằng một con số không to lớn kia

  Giống như lời của Thượng Đế giáng dạy người Pháp hầu đàn: “Mọi việc đều đúng giờ đã định. Con đã thấy và hiểu những điều mà phần đông đồng bào của con đang tìm hiểu. Chỉ sau nhiều cuộc khảo cứu và sưu-tầm về Thần linh học mà Thầy đem truyền nền đạo-lý mới mẻ nầy. Thầy há chẳng có lời tiên tri rằng Thần-linh-học là một nền Ðạo tương lai sao? Hẳn nhiên con đã thành tâm thật ý muốn gây tại xứ nầy tình liên-lạc tinh-thần giữa hai dân tộc Pháp-Việt mà Thầy chí quyết cho họ được chung sống trong cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. Con sẽ đắc kỳ sở nguyện của một người làm phải. Lời khẩn nguyện của con sẽ được chấp thuận. Sau nầy con sẽ là một trong các Môn đồ trung thành của Thầy để đi truyền-bá hòa-bình và tương-ái trên khắp hoàn cầu. Ban truyền giáo Pháp sẽ được thành lập gần đây. Con cần phải về Pháp trong năm 1928 để binh vực giáo lý của Thầy tại Hội-Nghị Ðại-Ðồng Tôn-Giáo. Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên-Ý”

&

QUẺ 010:

         Liệu lịch chinh hồng độc xuất quần.

         Cao phi vũ dực cánh củ phân.

         Vân trình tỷ tấn, hảo âm toại văn.

         Triêu vân mộ vũ, giao gia hữu bằng.

嘹 壢 征 鴻 獨 出群

高 飛 羽 翼 更 糾紛

雲 程 比 進。好 音遂 聞

雨。交  加有

Dịch nghĩa: Riêng bóng chim hồng hót véo von.

Cao bay vững cánh lướt mây ngàn.

Bắc phương thẳng tiến đường dong ruổi.

Tin tức đổi trao rõ bội phần .

Mây sớm mưa chiều phong khí thuận .

Sự tình hữu hiệu rõ nguyên nhân.

Chú giải:  Con người phải có định hướng, đừng buông trôi như nước nguồn tuôn đổ, như trăm sông đổ về biển cả. Thành công hay thất bại không là nghĩa gì.! Vật chất này không thể quyết định cho cuộc đời. Nước còn ròng lớn, cũng như vầng trăng tròn khuyết. Thấy đó rồi mất đó. Sự sáng lạng đã có hướng lên nhiều. Vui mà làm việc. Làm việc mà vui! Đức Giáo chủ dạy “Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng, mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn, Xỉ cương tắc chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung, trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xưa cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa. Vậy thời oan trái đã trả xong.”

&

.QUẺ 011:

Vô tông vô tích.

Viễn cận quân nan mịch.

Bình địa khởi phong ba.

Tự tiếu hoàn thành khấp.

 。遠 近 均 難 覔

    平 地 起 風 波 。似 笑 澴 成 泣

Dịch nghĩa:

Tông tích đều hư không. Gần xa khó nỗi tầm.

Đất bằng vùng sóng dậy. Cười đó lại khóc ròng.

Chú giải: Khóc cười là chuyện của thế thường. Điều  đáng nói là phải tự hỏi mình có đủ bản lãnh hay không? Cái tiếng khóc là nói lên sự khổ. Cái “Khổ” nó đeo mang theo con người từ khi mới chào đời, nào phải một ngày, một bữa đâu ! Phải sáng suốt mà nhận định và làm hết sức mình thì sẽ thấy được Trời. Trời đang thử thách để chuyển hướng cho mình đó “Tận nhơn lực tri Thiên mệnh” mà ! Dầu đất bằng sóng dậy, nhưng phải có một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin thắng tất cả. Có gì đâu phòng ngại, hãy tự tin

Thất Nương giải bày: Em tỏ sơ, mỗi khi trong mình mấy anh có điều chi khác, hoặc đau lạ kỳ hơn kẻ khác, xin mấy anh không nên phiền phức. Ấy là các Đấng chuyển đa.! Sửa tâm luyện tánh, tắm sạch phách hồn cho tinh chuyên, trong mấy điều sửa đổi đó, phải chịu hành xác chút đỉnh. Ấy là phận sự của kẻ chỉ giáo, còn phải chịu cho các vị Giám khảo hạch hỏi  nữa nghe. Trong Ban Khảo lại chia làm hai Ban khác nhau:

- Một Ban khảo thí về tinh thần,

- Một Ban khảo thí về vật chất.

Phải biết phân biệt hai Ban nầy có lộn Quỉ vương nữa đa, vì  Chí Tôn cho lịnh chúng nó.

Bạch: Xin Cô giải nghĩa giùm tinh thần và vật chất.

            - Khảo về tinh thần là làm cho trí não mờ mệt, biếng nhác, hay quên, quạu quọ, bị kẻ khác sỉ nhục tên tuổi mình.

- Khảo về xác thịt: thì đau té, có khi bị chúng giọi đầu, gia đình lộn xộn, xào xáo chẳng yên.

Đó là em kể sơ qua, chẳng phải dễ đâu ? Hữu duyên đắc ngộ, vô duyên muôn kiếp bất tương phùng. Biết Đạo mầu, nhà triệu phú muốn đổi cũng chẳng thèm. Thanh thì bần, trược lại phú. Có phân cây mới tốt, mà phân vẫn là chất trược. Phép nầy dễ học hơn hết. Hễ mỗi lần xác phách muốn làm điều chi thì mấy anh tự hỏi cái điều nầy: Ông Trời có làm đặng không ?  Rồi mấy anh suy nghĩ cho đáo để sẽ trả lời cho phách của mấy anh. Mỗi lần cứ thi hành theo phương pháp ấy thì ngày sau có kết quả mỹ mãn.”

&

QUẺ 012:

        Thần ảm ảm.   Ý du du,

Thu khước tuyến.  Mạc hạ câu.

                             神 暗 暗。 意 悠 悠

                  收 卻 線。莫 下 鉤

 Dịch nghĩa:  Tinh thần mờ mịt rõ chi đâu ?

  Ý tứ tự nhiên chẳng phải cầu

   Hỡi lão ngư ông thu dây lại

   Buông cần chi nữa biết nông sâu.

Chú giải:  Xưa nay có chuyện cơ cầu thường tìm đến lão ngư ông mà vấn sự. Vì sao? Vì đó là người đã am tường thế thái, chán lợi chê danh. Ở đây muốn nói như Ông Khương Thượng câu thời câu vận, tức là người đã bỏ bên ngoài tất cả. Vậy chính mình không tự bỏ được sao, lại phải cầu người. Vì đời này có mấy ông Khương Thượng? Nếu không may gặp kẻ tham mồi rồi biết hỏi ai. Đừng lầm bọn trục lợi cầu danh giả thương dân thương nước mà hỏng việc. Tự lấy sự khôn sáng mà tìm ra lẽ thiệt hơn!

Bát Nương Diêu Trì Cung dạy: Em xin quí anh chị cần chuyên tập, ban đầu chịu khó, sau mới thành công. Từ đây, trước mỗi thời cúng, em xin quí anh quí  chị  hãy  nhớ

- Trước hết rửa hai con mắt, trong lúc đang rửa, nói thầm

rằng: Con mắt thường ngó chỗ không tốt, rửa bỏ nó đi.

-Kể rửa hai bên tai, cũng nói rằng  tai không  nghe bậy.

-Kế rửa và súc miệng, nói rằng: Miệng không thốt lời bất chánh. Kế hai bàn tay vuốt mặt, nói rằng: Ý đừng tưởng chuyện quấy. Kế rửa hai bàn tay, nói rằng: Tay hay cầm đồ dơ  uế. Kế rửa hai chơn, nói rằng: Chơn hay bước vào chỗ ô trược. Rửa cho sạch, đoạn mới tới Chánh điện hầu lễ. Đó là bề ngoài  quí anh  quí chị cần nên nhớ !”.

QUẺ 013:

     Đắc ý nghi phùng phụ.

     Tiền trình khứ hữu duyên.

     Lợi danh chung hữu vọng.

    Tam ngũ nguyệt đoàn viên.

    得 意 宜 逢 婦

    前 程 去 有 緣

    利 名 終 有 望

    三 五 月 團 圓

Dịch nghĩa:  Đắc thời tua gặp vợ. Tiền đồ đã có duyên

    Lợi danh nhiều hy vọng. Rằm đến tự trăng tròn.

Chú giải:  Vợ chồng là một điều thiên duyên định trước. Đừng chơi trò bán nguyệt mua hoa. Đừng nghi ngờ sợ sệt. nếu phải duyên dầu ngăn sông cách núi cũng tìm nhau, nếu liễu ngõ hoa tường thì cũng tự tàn phai rả cánh. Giờ đã vui trong cái ấm cúng còn đợi hỏi gì ? Trăng đã đến lúc tròn. Hy vọng đang lên. Dang tay mà chờ đón, nhưng đừng quá ỷ lại mà rồi sau hối tiếc. Cái gì đến thì đã đến rồi, đừng vội vã, đừng vọng cầu.Thành công trong tay bạn đó ! Hạnh phúc là bằng lòng với hiện tại. Cầu hạnh phúc không khó, nhưng khó là không biết giữ hạnh phúc cho lâu bền. Cứ để mặc cho chim bằng tung cánh mới tiếc rẻ là không giữ được giống chim linh

&

.QUẺ 014:

Đỉnh phất khởi phong ba.

Cô châu yếu độ hà.

Xảo trung tàng khước chuyết.

Nhân sự chuyển sa đà

鼎 沸 起 風 波

孤 舟 要 渡 河

巧 中 藏 卻 拙

人 事 轉 蹉 跎

Dịch nghĩa:

Đỉnh vạc lên sóng gió. Thuyền lẻ lướt qua sông

Khéo khôn trong ẩn dở.Việc người hoá ra không.

Chú giải: Cái đỉnh, cái vạc là thứ bất động mà cũng bị ngoại vật làm tác động, tức nhiên sự việc đến ngoài ý muốn không lường trước được. Con thuyền bé nhỏ vượt sông lớn là một chuyện làm quá sức. Việc đời khó nói được chuyện dại khôn. Sự có không còn mất cũng là định luật. Ngay chính con người đây cũng chỉ là sống ở thác về. Điều cần yếu là phải biết ta sống đây để làm gì? Khi chết sẽ về đâu? Phải lấy đạo-đức giồi tâm thì muôn việc đều thắng được trong cuộc đời này.

 Thầy dạy: 13-6-Bính Dần  (Jeudi 22 Juillet 1926)

“Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm. Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì.. Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết. Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái ? Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo.”

&

QUẺ 015:

Ý tại nhàn trung tín vị lai.

Cố nhân thiên lý tự bồi hồi.

Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức.

Nhứt điểm mai hoa xuân sắc hồi.

意 在 閒 中 信 未 來

故 人 天 里 自 徘 徊

天 邊 雁 足 傳 消 息

 一 點 梅 花 春色 回

Dịch nghĩa:

Tin thư chưa lại ý mong chờ

Bạn cũ dặm ngàn luống ngẩn ngơ.

Cánh nhạn chân trời truyền tin đến.

Mai vàng một đoá điểm xuân mơ.

Chú giải:   Người cứ mãi mong chờ, nhiều khi là ảo vọng. Bạn cũ đi xa lòng luôn mong nhớ, nhưng liệu người có lòng nhớ mong hay không? Hễ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.Mọi việc đều có thời điểm của nó. Hãy làm hết sức mình trời sẽ giúp. Tận nhơn lực tri thiên mệnh là chỗ đó. Đời vẫn đẹp mà. Rồi có lúc được toại nguyện như hoa mai nở tươi vào ngày Xuân thắm. Sự toại lòng đó!

Dù thế nào cũng cứ giữ lòng trong sạch, giữ dạ thanh cao, nếu là cỏ hãy làm cỏ chi, cỏ lan, cho khỏi hổ. Thế nên, nơi Đền Thánh có chạm nhiều cỏ chi cỏ lan trên nóc Đền cũng không ngoài ý nghĩa ấy. Thánh ngôn: 

    Chi lan mọc lẫn cỏ hoa thường,
    Chẳng để mùi gần chẳng biết hương.

    Hiền ngõ rủi sanh thời bạo ngược,

    Dầu cho Thánh Đức cũng  ra thường

&

QUẺ 016:

Tâm hoà đồng sự hoà đồng.

Môn ngoại hảo thi công.

Giao gia sự hữu chung.

                     心 和 同 事 和同

         門 外 好 施 功。交 加 事 有 終

Dịch nghĩa:  Tâm hoà việc cũng theo chung.

Công quả thi hành tất đã xong

Mọi việc yên vui mừng đắc ý.

Thành công sau cuộc thoả lòng mong

Chú giải: Chữ hòa khó kiếm được trong buổi nhiễu nhương này.Có ba điều mong ước cho được là: Thiên thời, Địa lợi, Nhân Hòa. Nhưng tạo cho được cái Nhân hòa mới khó. Dầu khi có được hai yếu tố Thiên -Địa mà thiếu lòng Nhân cũng là trở ngại.Có câu “Thiên thời, Địa lợi đôi điều sẵn. Chỉ thiếu HÒA NHÂN đề hợp quần”. Bây giờ đây có được yếu tố thứ ba là có tất cả. Duy chỉ ở lòng mình phải thành thật mà thôi, tất cả mọi chuyện đều được như ý.

Đức Phật Quan-Âm dạy: “Ðạo quí là tại HÒA. Các em nghĩ thử mà coi, tạo Thiên lập Ðịa cũng bởi Âm Dương hòa hiệp sanh hóa muôn loài, cũng bởi một chữ Hòa, đến đỗi như thân của người có tạng có phủ, tạng phủ ấy nếu chẳng Hòa thì con người chẳng hề sống bao giờ. Kịp đến tâm hồn bất hòa thì thất tình lục dục đều phát khởi tranh ngôi với thần lương tâm, nếu kém lực thì con người ấy duy có sanh hoạt trong vòng vật dục, chớ chẳng hề biết Thiên lý là gì ? Các em thử nghĩ, cái phẩm giá của kẻ ấy cao hèn là thế nào. Người chẳng có Hòa là thế đó. Còn gia đình chẳng Hòa thì cha con mích nhau, chồng vợ lìa tan, anh em ly tán. Còn trong luân lý chẳng Hòa thì dân cư bất mục. Nước chẳng Hòa thì sanh ly loạn. Còn cả thế giới bất Hòa thì nhơn loại đấu tranh. Vì vậy, Thiếp khuyên các em dĩ hòa vi tiên.”.

&

QUẺ 017:

Dục hành hoàn chỉ.  Bồi hồi bất dĩ.

Tàng ngọc hoài châu. Thốn tâm thiên lý.

     欲 行 還 止。 徘徊 不 已

     藏 玉 懷 珠 。寸心 千 里

Dịch nghĩa: Muốn đi ý lại dừng. Xao xuyến dạ vấn vương

Ngọc trữ châu còn chứa.  Tấc lòng muôn dặm trường.

Chú giải:  Việc đời không dễ dàng và êm xuôi như bước chân trên nền nhung gấm. Sở dĩ lòng còn hoài nghi là vì chính mình chưa hiểu được mình, công việc chưa đả thông  hoặc quá sức mình, lực bất tòng tâm mà ! Mình muốn vậy,  nhưng thời trời chưa cho vậy. Tìm biết cho kỹ rồi hãy làm vì trong đó còn có một cái gì vướng mắc, bởi thiếu sự thành đó!Lấy lương tri mà hành sử mới theo được Đạo trời

Tất cả đều nằm trong định luật, mà người thường hay cho là họa phước. Kinh Cảm ứng của Ðức Thái Thượng Lão Quân khởi đầu như trên, nghĩa là điều họa hay điều phước không có ngõ nhứt định, chỉ tại người tự dời đến cho mình, sự dữ lành hai lẽ báo ứng tỷ như cái bóng đi theo cái hình vậy. Theo kinh Cảm ứng: con người thở ra thở vô, hơi thở đều có thông đồng với Khí Hư vô của Trời cho nên niệm tưởng vừa phát động tuy người phàm không hay chớ Trời đã rõ thấu. Kinh Sám hối có lời giải nghĩa câu trên:

        Điều hoạ phước không hay tìm tới,

        Tại mình dời nên mới theo mình.

        Cũng như bóng nọ tuỳ hình,

        Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn…”

&

QUẺ 018:

Tâm thích thích, khẩu thu thu.

Nhứt phiên tư lự, nhất phiên ưu.

Thuyết liễu hưu thời hựu bất hưu.

心 戚 戚 口 啾 啾

    一 番 思 慮 一番 憂

    說 了 休 時 又不 休

Dịch nghĩa:  Lòng những xuyến xao miệng thở than

Một phen lo lắng dạ phiền nàn

Nghĩ rằng việc ấy xong rồi đó

Nói đã xong rồi vẫn chắng kham.

Chú giải: Lòng vẫn ngại lo vì mình biết mình hơn người khác biết, không dấu mình được đâu. Bởi chính mình khi đã tự trị mình thì không một Tòa án nào xử đúng hơn nữa. Phật sợ nhân, cho nên Phật không dám gieo nhân xấu, chúng sanh sợ quả, tức nhiên ở chúng sanh vì bức màn vô minh che khuất nên nhắm mắt làm theo dục vọng thấp hèn, đến thời kỳ thu hoạch toàn trái đắng mới hãi kinh thì đã muộn rồi. Hãy xét mình một ngày ba lần mới không lỗi lớn, nghĩa là phải kiểm điểm từng hành vi và biết lỗi mình.

Đức Hộ-Pháp nói: “Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng bái hằng ngày đặng Xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm giục khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền năng của Trời răn phạt, nên thờ Thiên-Nhãn là một phương mầu nhiệm cho mọi người biết tùng thiên-lý”.

Thi văn dạy Đạo có câu:

“Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,
 “Có trí có mưu phải xét mình.
. &

QUẺ 019:

      Bất viễn bất cận. Tự dị tự nan

Đẳng nhàn nhất sự .Vân trung tiếu khan.

不 遠 不 近 。似 易 似 難

 等 閒 一 事。雲中 笑 看

Dịch nghĩa:     Xa gần chưa rõ lối cùng thông

   Khó dễ không phân được lẽ đồng

   Thơ thẩn gởi hồn mây gió thoảng,

   Cười xem sự thế chuyển xoay vòng.

Chú giải: Đừng nghĩ rằng mọi việc làm của mình đều được che lấp không ai hay biết. Chính cái Tòa án lương tâm này nó làm việc một cách nghiêm túc và công bình vô cùng. Những chỗ mà ta cho là kín đáo, sâu sắc đến đâu cũng không dấu được lòng mình. Chính nó là Trời, thế nên “Dối người nào khác dối Trời”, nhưng chỉ một việc tự sám hối và kiên quyết với lòng mình thì mọi điều sẽ tiêu tan, như khi ta tự bôi xóa vết bẩn trên áo vậy. Hãy tin ở mình và thành thật với chính mình hơn tất cả.

Hãy nghe lời thú tội của PAUL DOUMER (1857-1932)  

            Ông là Nhà chánh trị và hành chánh của Pháp, sanh tại Aurillac năm 1857, làm Toàn Quyền Đông Dương năm 1897 đến 1902, làm Chủ Tịch Thượng Nghị Viện năm 1927 và Tổng Thống Cộng Hòa Pháp năm 1931, bị ám sát chết  tại Paris năm 1932. Ông có giáng cơ bày tỏ:

Phạm nghiệp, ngày 3-8-Giáp Tuất (dl:11-9-1934)

PAUL DOUMER:  Kính chào quí Ngài.

            - Phải, nhưng tôi đã thiếu một bổn phận mật thiết trước khi chết, đó là không chấp thuận đúng lúc sự  tự  do  tín  ngưỡng của quí  Ngài.

            - Phải, nhưng quí vị  có biết chăng, thật là khó khăn cho việc thay đổi  lòng dạ con người. Họ có chịu nghe tôi nói không ? Sự thiếu sót bổn phận thiêng liêng ấy  đối với  Đấng Thượng Đế làm tôi trả giá 12 năm của đời sống của tôi. (Tuổi thọ giảm 12 năm). Tôi đến để chỉ  nói với  quí Ngài  như thế. Xin cáo biệt.

&

QUẺ 020:

  Đào lý tạ xuân phong.

  Tây phi hựu phục đông.

    Gia trung vô ý tự.

    Thuyền tại lãng đào trung.

桃 李 謝 春 風 。西 飛 又 復 東

家 中 無 意 緒 。舟 在 浪 濤 中

Dịch nghĩa:

Đào lý cảm hương xuân. Tây đông gió chuyển vần

Việc nhà chưa ý liệu. Thuyền con sóng bũa gần.

Chú giải: Hai loại hoa Đào và Lý rất hợp với mùa xuân mát mẻ, nên khoe sắc đẹp màu. Nhưng rồi khi gió Đông về thì hoa kia cũng rả cánh, tàn tạ với thời gian. Việc này chỉ cho điềm trước tốt nhưng sau không được hài lòng. Trong nhà có điều không toại ý, đừng trách ai, đừng đổ lỗi ai. Hãy tự trách mình trước, rồi mới lấy đó làm bài học cho mình. Chúa dạy: hãy nói rằng: “Lỗi tại Tôi! Lỗi tại Tôi!”. Có khi nào ta không thấy được sóng vỗ vào chiếc thuyền con mà không lưu ý chăng ? Hãy tự kiểm điểm lại đi! Cũng nên biết rằng hoa là giống đẹp cả hương lẫn sắc, nhưng không bền, như cuộc đời của người vậy. Nhưng làm người không phải dễ:

Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,

May đặng làm người khá dễ duôi,

Lành dữ hai đường vừa ý chọn.

Lành như tòng dữ tợ hoa tươi

&

QUẺ 021:

Nhứt thuỷ viễn nhứt thuỷ.

Nhứt sơn tuyền nhứt sơn.

Thuỷ cùng sơn tận xứ.

Danh lợi bất vi nan.

一 水 遠 一 水。 一 山 旋 一 山 。

水 窮 山 盡 處 。名 利 不 為 難。

Dịch nghĩa:   Nước xa một nước lại sông con

 Núi lại vòng quanh bọc núi non

 Danh lợi thành công rồi cũng dễ

 Trải bao hiểm trở đến an toàn.

Chú giải: Tiền nhân nói:“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai!” Tức nhiên mọi sự thành công trong đời đều luôn phải trả với một giá rất đắc. Khi nhìn lại một đoạn đường qua là đoạn đường khó, đôi khi ta thấy hãnh diện về sự thành công ấy hơn. Bởi người lính ra trận mà “Chiến thắng không gian khổ, thành công không vinh quang” Làm người phải tự lực cánh sinh. Đừng ngồi mát mà ăn bát vàng. Nếu hưởng những cảnh ấy tức là tự mình đã sỉ nhục mình rồi. Hãy làm một con người xứng đáng. Lòng tự trọng không cho phép chúng ta an hưởng.

&

QUẺ 022: 

Sự tương phù. Tại bán đồ.

Phiên phú chung khả miễn.

Phong ba nhứt điểm vô.

      事 相 扶。 在 半途

    翻 覆 終 可 免。風 波 一 點 無

Dịch nghĩa:  Việc phải nương nhau để góp công

 Dù chí dở dang đến nửa chừng

 Lận đận lúc đầu sau tránh khỏi

 Sóng yên gió lặng thoả lòng mong .

Chú giải: Trong cuộc đời không ai mà sống độc lập được, tức nhiên phải có sự trợ giúp lẫn nhau. Người hiểu biết là phải giúp nhau gọi là phụng sự. Ông Trời vì tinh thần phụng sự cho chúng sanh mới làm Trời. Cha mẹ vì phụng sự cho con cái mới làm Cha mẹ, nhưng nếu chỉ phụng sự trong cái vòng tình cảm gia đình là việc nhỏ. Phải phụng sự cho toàn nhân loại  mới đúng nghĩa phụng sự. Cuộc sống được thể hiện như vậy mới đáng sống. Khi mình đã quên mình lo cho người thì còn đâu là lời lỗ, hơn thiệt nữa, vì mình là con người của nhân loại rồi! Đạo Cao-Đài thể hiện bằng tinh thần phụng sự vạn linh là phụng sự Chí linh

QUẺ 023:

Hỉ, hỉ, hỉ. Xuân phong sinh đào lý.

Bất dụng cưỡng ưu tiên.

Minh nguyệt nhập thiên lý.

喜 喜 喜 春 風生 桃 李

           不 用 強 憂 煎。明月 入 千 里

Dịch nghĩa:  Quá vui chợt thoảng gió Đông phương

Đào lý đơm hoa xuân sắc hương.

Lo âu phủi sạch tâm yên tịnh

Trăng sáng chiếu soi tám dặm trường .

Chú giải: Khi người đến với địa cầu này phải mặc vào cho Chơn thần bảy lớp áo, đó là :Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ cho nó nặng mới nhập vào thai bào của Mẹ được. Mà cái từng HỈ này nó ở trong cùng hơn hết, còn từng NỘ giác nó lại ở tận bên ngoài. Vì vậy mà con người dễ giận lắm. Người tu là phải phá các lớp vỏ bọc bên ngoài mới hiện ra các đức tính tốt là HỈ, ÁI, LẠC được. Nếu có được đức hoan hỉ thì mọi việc đều xem như của bỏ, không hờn giận ghét ganh, không ích kỷ.Tâm ta bấy giờ như vầng trăng tỏ.

&

QUẺ 024:

Ý tư tư. Tâm thích thích.

Yếu bình an, phòng xuất nhập.

         意孜 孜。 心 戚 戚。要 平 安。 防 出 入

Dịch nghĩa:   Dạ lo toan. Lòng sợ sệt.

Muốn được yên ổn. Cẩn thận ra vào.

Chú giải: Lòng còn lo sợ là chưa tự tin. Mình chưa tin mình thì bảo ai tin mình. Phải thấy rằng: “Đức-tin nơi ta đó, trước hết ta biết ta, có biết ta rồi mới biết thiên-hạ, có biết thiên-hạ rồi mới biết đến Chí-Tôn là ngôi Chúa-Tể Tạo-Đoan Càn-Khôn Vũ-Trụ, biết Đấng ấy là biết rõ mình vậy. Nếu chưa biết Đấng ấy thì đừng trông mong biết mình, mà chính mình không biết mình thì không còn ai biết hết. Sống không đức-tin, nghĩa là không tự biết mình, khác nào cây cỏ vật loại kia, thì không có nghĩa gì hết, sống ấy vô giá-trị” .  Lời trên đây là của Thánh nhân

Phải biết phòng xa, đó là quân tử mưu.

&

QUẺ 025:

Kiến bất kiến, dã phòng nhân.

Bối diện ngộ bất ngộ, đáo để vô bằng cứ

  見 不 見 。也 防 人

          背 面 遇 不 遇 。到 底 無 憑 據

Dịch nghĩa:  Dù thấy dù không phải ráng gìn

Trước sau, hư, thiệt cũng đừng tin

Chung cuộc chẳng gì nên cớ sự

Để tâm dè dặt khá xem khinh.

Chú giải: Trong đời nếu không đủ sức phán đoán hễ nghe thì mắc, tin là lầm. Không ai mà không một lần bị mắc kế thua mưu của người khác. Nhưng trong chữ ĐỜI nếu xê dịch các dấu đi sẽ thành ra chữ DỜI, dời là lệch đi vị trí ban đầu. Dịch nữa sẽ thành DỐI, dối là gian, không thật. Dịch nữa thành ra ĐỔI. Đời là như thế: dời đổi, dối gian là cái bịnh của thế nhân. Biết rõ sự thật thì không buồn. Nhưng phải biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng.

&

QUẺ 026:    Nhứt phiên đào lý nhứt phiên xuân

Thuỳ thức đương sơ khí tượng tân.

Lâm hạ thuỷ biên tầm hoạt kế.

Kiến sơn liễu liễu xứng tâm thành.

一 番 桃 李 一 番 春

誰 識 當 初 氣 象 新

林 下 水 邊 尋 活 計

見 山 了 了 稱 心 清

Dịch nghĩa:  Đào lý đơm hoa mở hội xuân

Ai hay khí tượng sắc thêm tân

Bên rừng dòng nước tìm phương sống

Thoả dạ trông vời cảnh núi non.

Chú giải:  Đào Lý là hai loại hoa nở về mùa Xuân. Người biết đón Xuân vui vẻ nhưng có biết Xuân là gì không? Xuân là Đạo. Là sự sống. Sự sống của con người cần yếu nhứt là không khí để thở. Mất không khí trong mấy phút đồng hồ sẽ không thở được là chết.Thiếu nước trong một hai ngày sẽ chết khát.Thiếu Đạo tâm người sinh loạn động.

Đạo là một nhu cầu rất cần yếu. Người không bao giờ lìa Đạo được là thế. Chính cái vui với đất trời cỏ cây hoa lá là vui với Đạo đó vậy.

&

QUẺ 027:          Mạc quái ngã kiến thác.

    Tâm tính tự thành a.

    Thiên tích bất thông tâm.

    Chân nhân khước bất ma.

莫 怪 我 見 錯

心 性 自 成 痾

偏 僻 不 通 心

真  人 卻  不 魔

Dịch nghĩa:

Đừng trách ngỡ tôi lầm. Bản tính vốn lặng trầm

Không thông lòng cách trở. Ma quỷ khiếp người chân.

Chú giải: Câu “Chánh khí tà gian khủng. Đức trọng quỉ thần kinh” cho ta một niềm tin rằng cái chánh khí của người làm cho kẻ tà tâm phải khiếp sợ. Chánh khí là lòng đạo đức là cái chân tâm đó. Chính nó là bộ thiết giáp mà Thượng Đế đã ban cho tất cả mọi người. Dầu sang, dầu hèn, dầu địa vị cỡ nào mà để mất đi cái chánh khí là mất tất cả. Phải sống cho ra cái sống. Nếu sống mà cứ lo âu sợ sệt không khác nào mình mang cái xác chết bên mình. Có gì gọi là vui sướng đâu?

&

QUẺ 028:

Biền mã giao trì, nam nhi đắc chí.

Thời hành trình tảo biện, lao qui lạc kỳ.

             駢 馬 交 馳  。男 兒得 志

           時 行 程 早 辦 。勞 歸 樂 期

Dịch nghĩa:

Đôi ngựa vượt đường xa. Nam nhi đắc chí mà,

Hành trình nên liệu gấp.  Sung sướng trở về nhà.

Chú giải: Vượt đường xa có ngựa đỡ chân. Người Nam nhi được thỏa chí nguyện.Cuộc hành trình hãy sẵn sàng. Dịp may không đến hai lần.Trong chữ Nam Thánh nhân đã cho một vai trò là phải có sức mạnh để làm ruộng tức nhiên trên là chữ Điền dưới là chữ lực nghĩa là cái trách nhiệm chống đỡ với bên ngoài mà phải vững cái tâm nữa. Tâm đó là tâm điền. Một cái tâm đạo đức. Đạo đức không của riêng ai, mà là cái đạo lý chánh truyền muôn đời để lại soi chung.

&

QUẺ 029:

Liễu khước tâm đầu sự.

Tam sinh túc hữu duyên

Hương khai thập lý quế.

Di bộ nhập thiên biên.

           了 卻 心 頭 事 。三 生 夙 有 緣

      香 開 十 里 桂移 。步 入 天 邊

Dịch nghĩa:

Hy vọng thoả lòng mong. Ba sinh duyên phận nồng

Mười dặm thơm hương quế. Chân trời dõi bước trông.

Chú giải: Trong đời người cứ xem như hạnh phúc là đủ cả danh, lợi, tình. Nhưng phải giữ cho lâu bền và tiếng thơm xa, tức là trên thuận lòng trời dưới hợp lòng người. Không đánh mất cái chân tính và chân tình. Cuộc sống an nhiên.

Tử-Trương viết: "Bất nhẫn hà như". Thầy Tử Trương hỏi: Còn chẳng nhịn thì dường nào ? Phu-Tử viết:

Thiên-Tử bất nhẫn quốc khống hư,
Chư-Hầu bất nhẫn tán kỳ xu,
Quan-Lại bất nhẫn hình phạt tru,
Huynh-đệ bất nhẫn cát phân cư,
Phu-phụ bất nhẫn tình ý sơ,
Tự thân bất nhẫn hoạn bất trừ.

Nghĩa là: Làm Vua mà chẳng nhịn thì nước phải trống không. Bậc Chư-Hầu chẳng nhịn thì hư bại thân mình. Bậc Quan-lại không nhịn thì phải chịu hình phạt. Anh em chẳng biết nhịn nhau, thì chia của cắt nhà phân ly thủ túc. Chồng vợ chẳng nhịn thì tình nghĩa ra phai lợt. Còn bổn thân của mình mà chẳng biết nhịn thì mọi việc hoạn họa chẳng dứt....Ðức Khổng-Tử giải nghĩa các bậc rồi, Thầy Tử-Trương ngậm-ngùi mà than rằng: phải lắm, phải lắm, thật là khó thay nếu không có chí kiên-nhẫn thì cũng khổ cho bổn phận làm người.!

&

QUẺ 030:

  Duyên hoàng các, bạch liễu đầu,

  Tất cánh thành hà tế,

  Bất như sấn thử tinh thần do hảo

  Mại ta chân khí.

  緣 黃 閣 白 了 頭 。畢 更 成 何 濟

不 如 趁 此 精 神 猶 好。賣 些 真 氣

 Dịch nghĩa:

Lầu vàng nên duyên kiếp. Sương pha trọn mái đầu

Cứu cánh còn đâu nữa. Thời gian giục tuổi mau.

Còn chút tinh thần sáng. Tìm dựa chốn thanh cao.

Chú giải:  Kiếp sống của người đầy đủ, nhưng mới là vật chất cũng là ân phước của ông cha truyền để. Không một ai tránh khỏi định luật tạo hóa là cái vòng sanh tử. Phải biết sống để làm gì? Chết sẽ về đâu? Những thứ tạo ra hôm nay, mai ngày có đem theo trong lòng huyệt lạnh hay không? Hãy lo trau tâm sửa tánh như đang chuẩn bị đi dự một tiệc sang trọng nhất.Đó là TU để trở về.TU kẻo muộn.

Thanh cao là gì? Thanh là trong sạch. Cao là cao thượng. Thanh cao là tốt đẹp cả trong lẫn ngoài, tức nhiên là mẫu người đạo đức. Đức Hộ-Pháp dạy rằng: “Về Bí pháp của Đạo cũng như triết lý của Đời là càng đau khổ thì càng kinh nghiệm, càng thanh cao. Con đường Thiêng liêng lập vị của Đạo cũng do nơi  Bí  Pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xưa, biết bao vị  đắc đạo mà không nhờ trong khuôn khổ nào chăng ?” Thi văn dạy Đạo có câu:

“Thanh cao là biết ngon dưa muối,
“Hơn ngự lầu Yên ngó đảnh Tần.”

Tư vấn