Bảng tính giờ Hoàng Đạo theo một bài phú cổ

GiờNgày Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Dần-Thân Đi Đường Bình Yên Đến Đâu Cũng Được Người Quen Đón Chào Mão-Dậu Đến Cửa Động Đào Có Tiên Đứng Đón Qua Đèo Thiên Thai Thìn-Tuất Ai Ngóng Đợi Ai Đường Đi Suôn Sẻ Đẹp Đôi Bạn Đời Tị-Hợi
GiờNgày Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Dần-Thân Đi Đường Bình Yên Đến Đâu Cũng Được Người Quen Đón Chào Mão-Dậu Đến Cửa Động Đào Có Tiên Đứng Đón Qua Đèo Thiên Thai Thìn-Tuất Ai Ngóng Đợi Ai Đường Đi Suôn Sẻ Đẹp Đôi Bạn Đời Tị-Hợi

gio-hoang-dao-cach-tinh-vinhhangvien_vn

GiờNgày

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Dần-Thân

Đi

Đường

Bình

Yên

Đến

Đâu

Cũng

Được

Người

Quen

Đón

Chào

Mão-Dậu

Đến

Cửa

Động

Đào

Tiên

Đứng

Đón

Qua

Đèo

Thiên

Thai

Thìn-Tuất

Ai

Ngóng

Đợi

Ai

Đường

Đi

Suôn

Sẻ

Đẹp

Đôi

Bạn

Đời

Tị-Hợi

Cuối

Đất

Cùng

Trời

Đến

Nơi

Đắc

Địa

Còn

Nghĩ

Đắn

Đo

Tý-Ngọ

Đẹp

Đẽ

Tiền

Đồ

Qua

Sông

Đừng

Vội

Đón

Đò

Sang

Sửu-Mùi

Sẵn

Người

Đưa

Đường

Qua

Đèo

Vượt

Suối

Đến

Nơi

Đồn

Điền

* Lưu ý:
Ô nào có chữ “Đ”, giờ tương ứng chính là giờ Hoàng Đạo.

Ví dụ: 2 ngày Dần – Thân có các giờ: Tý, Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Tuất là các giờ Hoàng Đạo. Vì các giờ này ứng với chữ cái đầu là chữ “Đ”.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn