Bảng tính giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo chung

NgàyGiờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Hoàng Đạo Thân Tuất Tý Dẩn Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Hoàng Đạo Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Hoàng Đạo Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Hoàng Đạo Sử
NgàyGiờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Hoàng Đạo Thân Tuất Tý Dẩn Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Hoàng Đạo Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Hoàng Đạo Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Hoàng Đạo Sử

gio-hoang-dao-chuyen-nha

NgàyGiờ

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Hoàng Đạo

Thân

Tuất

Dẩn

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Hoàng Đạo

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Hoàng Đạo

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Hoàng Đạo

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Hoàng Đạo

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Hoàng Đạo

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Hắc Đạo

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Hắc Đạo

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hắc Đạo

Dẩn

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Hắc Đạo

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Hắc Đạo

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Hắc Đạo

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

* Cách tìm:
– Cột dọc ngày Tý có 6 giờ Hoàng Đạo và 6 giờ Hắc Đạo.
Có ba cách tính giờ Hoàng Đạo (giờ tốt) và giờ Hắc Đạo (giờ xấu), bạn đọc tuỳ ý lựa chọn cách tìm phù hợp.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Truyện hay

Không tìm thấy Feed

Tư vấn