Bát Quái Thuật ngữ trong Phong Thủy

Chuyên mục: Phong Thủy
Bát Quái xuất hiện sớm nhất trong Chu Dịch, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát Quái. Bát Quái là 8 loại hiện tượng vũ trụ, nó đại biểu cho 8 loại nguyên tố để cấu thành nên thiên địa vạn vật.
Bát Quái xuất hiện sớm nhất trong Chu Dịch, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát Quái. Bát Quái là 8 loại hiện tượng vũ trụ, nó đại biểu cho 8 loại nguyên tố để cấu thành nên thiên địa vạn vật.

Bát Quái - Thuật ngữ trong Phong Thủy

Bát Quái - Thuật ngữ trong Phong Thủy

Bát Quái xuất hiện sớm nhất trong Chu Dịch, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát Quái. Bát Quái là 8 loại hiện tượng vũ trụ, nó đại biểu cho 8 loại nguyên tố để cấu thành nên thiên địa vạn vật.

Những cái thuộc Bát Quái :

càn, đoài: thuộc hành kim

Chấn, Tốn: thuộc hành mộc

Khôn, Cấn: thuộc hành thổ

Ly: thuộc hành hỏa

Khảm: thuộc hành thủy

Bát quái vượng suy:

Càn Đoài vượng vào mùa thu và suy vào mùa đông.

Chấn, Tốn vượng vào mùa xuân và suy vào mùa hạ.

Khôn, Cấn vượng vào tứ quý nhưng suy vào mùa thu.

Ly vượng vào mùa hạ và suy vào tứ quý.

Khảm vượng vào mùa đông và suy vào mùa xuân.

Tứ quý chỉ là một tháng sau cảu mỗi mùa

Bát quái trong thái cực được chia làm Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái.

 


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: