Cửa của cửa hàng, cửa hiệu rộng rãi có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa cửa của cửa hàng rộng rãi là ở chỗ khiến cho khách hàng ở phạm vi càng lớn thì càng thuận tiện cho việc tiếp xúc với hàng hoá. Thiết kế theo nguyên tắc này càng tăng thêm việc khách hàng có thể tự mình chắt lọc thị trường tự chọn hàng hoá. Tr
Ý nghĩa cửa của cửa hàng rộng rãi là ở chỗ khiến cho khách hàng ở phạm vi càng lớn thì càng thuận tiện cho việc tiếp xúc với hàng hoá. Thiết kế theo nguyên tắc này càng tăng thêm việc khách hàng có thể tự mình chắt lọc thị trường tự chọn hàng hoá. Tr

ong thị trường tự chọn, hàng hoá đa số đều bày trước mắt khách hàng, khách hàng tiếp xúc với hàng hoá càng tự do, hơn nữa, khách hàng không nhất thiết phải thông qua sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng mà có thể tự mình cầm xem hàng hoá.

DSCI0139---Copy

Thực tế đã chứng minh rằng: Có thể để khách hàng tự do tiếp xúc với hàng hoá, có thể để khách hàng theo ý nguyện tự do của bản thân mà chọn hay bỏ hàng hoá thì có thể nâng cao doanh số của cửa hàng.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn