Mơ thấy chai lọ: Sự thỏa mãn hoặc trống rỗng của người nằm mơ

Chai lọ trong mơ có thể tượng trưng cho cơ quan giới tính nữ. Nếu mơ thấy chai lọ đã được chứa đầy, những vật bên trong đấy cho thấy một sự thỏa mãn và đủ đầy của cuộc sống. Nếu mơ thấy chai lọ trống không, tượng trưng sự trống rỗng trong bạn. Phải c
Mơ thấy chai lọ: Sự thỏa mãn hoặc trống rỗng của người nằm mơ –
Chai lọ trong mơ có thể tượng trưng cho cơ quan giới tính nữ. Nếu mơ thấy chai lọ đã được chứa đầy, những vật bên trong đấy cho thấy một sự thỏa mãn và đủ đầy của cuộc sống. Nếu mơ thấy chai lọ trống không, tượng trưng sự trống rỗng trong bạn. Phải c
Mơ thấy chai lọ: Sự thỏa mãn hoặc trống rỗng của người nằm mơ –


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn