Hợp, xung, hình, hại của thiên can và địa chi

- Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau : Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung: Dần-Thân, Tị - Hợi Thìn-Tuất, Sửu-Mùi Tý-Ngọ, Mão-Dậu
Hợp, xung, hình, hại của thiên can và địa chi
- Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau : Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung: Dần-Thân, Tị - Hợi Thìn-Tuất, Sửu-Mùi Tý-Ngọ, Mão-Dậu
Hợp, xung, hình, hại của thiên can và địa chi

-         Có 4 cặp địa chi tạo thành tam hợp Có 4 bộ tam hợp Thân – Tý –Thìn Dần – Ngọ - Thân Hợi – Mão – Mùi Tị - Dậu – Sửu   -         Có 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp
Sửu - Tý
Dần - Hợi
Tuất - Mão
Dậu - Thìn
Tị - Thân
Ngọ - Mùi
-         Có 6 cặp địa chi tương hại nhau.  Dậu - Tuất
Thân - Hợi
Mùi - Tý
Ngọ - Sửu
Tị - Hợi
Mão - Thìn

-         Địa chi tương hại:
+ Hình hại vô lễ: Tí - Mão
+ Hình hại đặc quyền: Sửu - Mùi - Tuất
+ Hình hại vong ân: Dần - Tị - Thân
+ Tự hình nhau: Thìn - thìn, ngọ - ngọ, hợi - hợi, dậu - dậu
 
  -         Các cặp thiên can hợp nhau:   Ất hợp Canh Bính hợp Tân Đinh hợp Nhâm Mậu hợp Quý Kỷ hợp Giáp   -         Hình phạt của các thiên can   Canh hình Giáp Tân hình Ất Nhâm hình Bính Quý hình Đinh Giáp hình Mậu Ất hình Kỷ Bính hình Canh Đinh hình Tân Mậu hình Nhâm Kỷ hình Quý

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Tư vấn